INDIVIDUAL PARTNER CHILDREN
Go to Metro's parents
Metro Spynda  
Olga ?????????? 
Maria Spynda 
Russell Spynda 
Valodomyr Spynda