INDIVIDUAL PARTNER CHILDREN
Olga ??????????  
Metro Spynda 
Maria Spynda 
Russell Spynda 
Valodomyr Spynda